internet de nova generació per a la societat del coneixement   

dominis - allotjament web - servidors dedicats - web 2.0 - aplicacions internet   

intergrid.cat